Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego epogoria.com

Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu epogoria.com. Znajdziecie tutaj Państwo o zasadach składania zamówień, prawie do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową.

Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

- adres poczty elektronicznej: sklep@epogoria.com

- telefonicznie pod numerem: +48 661 661 529 

 

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.epogoria.com

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów

Sprzedawca – E-POGORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą
ul. Chwaszczyńska 172, 81-571 Gdynia, NIP: 9581736344, REGON: 526096719, adres poczty elektronicznej: sklep@epogoria.com

Klient – Każda osoba robiąca zakupy w Sklepie i zawierająca ze Sprzedawcą umowę kupna sprzedaży na odległość.

Konsument – to Klient, będący osobą fizyczną dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi.

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która korzysta z praw przysługujących Konsumentom na gruncie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Konto – przydzielone danemu Klientowi miejsce w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj oraz liczbę Towaru.

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną.

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Punkt odbioru osobistego Sprzedawcy–ul. Chwaszczyńska 172, 81-571 Gdynia

Dane Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy, w szczególności do reklamacji i zwrotów:
E-POGORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul. Chwaszczyńska 172,
81-571 Gdynia, NIP: 9581736344, REGON: 526096719, adres poczty elektronicznej: sklep@epogoria.com.

 

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.epogoria.com oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej www.epogoria.com w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego
z dostępem do Internetu, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

W przypadku ogłoszenia obniżenia ceny towaru, Sprzedawca informuje o najniższej cenie z okresu 30 dni przed obniżką ceny, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która zmierza do zapoznania się z treścią zawartą w Sklepie.

Klient zobowiązuje się do:

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

- korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego;

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu

 

Dokonywanie zakupów w Sklepie

Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.

Za pośrednictwem formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Cena towaru brutto zawierająca podatek VAT podana jest na stronie Sklepu. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia

Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

W celu zawarcia umowy, konieczne jest złożenie przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie podsumowującej zamówienie.  Do złożenia zamówienia wymagane jest uprzednie dodanie produktów do koszyka, uzupełnienie danych i zaakceptowanie wymaganych zgód.

Klient składający Zamówienie w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinien podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość, wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu oraz podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona
i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, które mogą być spowodowane brakiem kompatybilności Sklepu z urządzeniami, z których korzysta Klient, siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub usterkami technicznymi po stronie dostawców określonych towarów.

Klient dokonując zakupów w sklepie akceptuje Regulamin.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.

Klient i Sprzedawca związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia w Sklepie.

 

Dostawa i płatności

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Dostawa może nastąpić do niektórych krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego po indywidualnym ustaleniu ze Sprzedawcą

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 3014 dni roboczych.

W Sklepie honorowane są formy płatności dostępne w procesie składania zamówienia, obejmujące
w szczególności przelew tradycyjny oraz płatności elektroniczne.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

- Płatność gotówką za pobraniem;

- Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 04 1090 1102 0000 0001 5509 4010 dla płatności w złotych polskich;

- Płatności elektroniczna za pośrednictwem AutoPay S.A.;

- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy).

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Produkty (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji Sprzedawca może wezwać klienta do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez klienta, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony przez klienta.

 

Niezgodność towaru z umową; reklamacje

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta wynikają w szczególności z Kodeksu Cywilnego (w szczególności z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku zastosowanie znajdują postanowienia opisane poniżej.

W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta.  Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona. Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy towar jest sprzedawany jako posiadający wadę, jest ona opisana w treści karty produktu.

Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu do Sprzedawcy, Klient jest proszony o kontakt telefoniczny za pomocą wiadomości elektronicznej (sklep@epogoria.com) ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.

Adres korespondencyjny właściwy do reklamacji oraz adres do zwrotu towaru to E-POGORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul. Chwaszczyńska 172, 81-571 Gdynia.

Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej
w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.

Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie towaru w Sklepie.

W stosunku do podmiotów innych niż Konsument w rozumieniu niniejszego regulaminu, Sprzedawca wyłącza całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego  pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Sprzedawca prześle konsumentowi (na adres poczty elektronicznej) potwierdzenie otrzymania oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa albo zawarcia umowy na odległość.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres E-POGORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chwaszczyńska 172, 81-571 Gdynia

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów przy użyciu Danych Sprzedawcy.

W przypadku chęci złożenia reklamacji, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Sprzedawca umożliwia dołączenie do listy newslettera i zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci newslettera.

Zawarcie umowy wymaga wypełnienia i przesłania formularza w którym należy podać adres-email oraz numer telefonu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem dołączenia do newslettera.

Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.

Przesyłanie za pośrednictwem formularza treści bezprawnych jest zabronione.

Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 30 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy. Niezależnie od tego, użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania newslettera.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności świadczenia z umową wobec konsumenta na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta oraz w regulaminie Sprzedawcy.

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Zasady przetwarzania danych osobowych ich odbiorców oraz praw Klienta zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.epogoria.com

 

Opinie

Sprzedawca weryfikuje opinie na temat usług i towarów i wdrożył odpowiednie rozwiązania w celu oceny ich autentyczności. Po wystawieniu opinia jest weryfikowana przez pracownika sklepu. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do autentyczności opinii, są one wyjaśniane na podstawie przedstawionych dowodów na zakup określonej usługi. Jeżeli okaże się, że dane zawarte w opinii oraz uzyskane podczas wyjaśnień, nie mogą zostać powiązane z zamówieniem, które było przedmiotem opinii, opinia taka jest usuwana.

Publikujemy wszystkie opinie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) i nie ingerujemy w ich treść, nie oferujemy dodatkowych korzyści związanych z wystawieniem opinii lub jej wycofaniem.

Z powyższych względów możemy zapewnić, że opinie dostępne na stronie sklepu www.epogoria.com są weryfikowane i autentyczne oraz odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia zakupowe.

Opinie na temat sklepu www.epogoria.com mogą być wystawiane na stronach innych podmiotów. W przypadku takich opinii w zakresie oceny wiarygodności i autentyczności opinii zastosowanie znajdują zasady stosowane przez te podmioty. Ze swojej strony www.epogoria.com dokłada wszelkich starań by opinie na temat sklepu były zawsze wiarygodne i autentyczne.

 

  • 10

Postanowienia końcowe

Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych towarów, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy, nie jest możliwe m.in. powielanie, przerabianie treści oferowanych przez Sprzedawcę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z istotnych przyczyn, takich jak np. zmiana przepisów prawa.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmieniania cen towarów oraz promocji bez uszczerbku dla umów zawartych przed tymi zmianami.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta, gwarantowanym przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące akty prawne.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, przykładowo:

- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu,

- zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

- skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

- Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

- Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Wszelkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, realizowane są na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl